[1]
Lestari, N. 2022. Wujud Entar Pada Cecandran Dalam Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif Memuji . Jurnal Sosial Sains. 2, 7 (Jul. 2022), 789–809. DOI:https://doi.org/10.36418/sosains.v1i7.415.