Lestari, N. (2022). Wujud Entar Pada Cecandran Dalam Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif Memuji . Jurnal Sosial Sains, 2(7), 789–809. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i7.415