Lestari, N. (2022). Wujud Entar Pada Cecandran Dalam Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif Memuji . Jurnal Sosial Dan Sains, 2(7), 789–809. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i7.415