LESTARI, N. Wujud Entar Pada Cecandran Dalam Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif Memuji . Jurnal Sosial Sains, [S. l.], v. 2, n. 7, p. 789–809, 2022. DOI: 10.36418/sosains.v1i7.415. Disponível em: https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/415. Acesso em: 30 sep. 2022.