Lestari, Nanda. 2022. “Wujud Entar Pada Cecandran Dalam Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif Memuji”. Jurnal Sosial Sains 2 (7):789-809. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i7.415.