Lestari, N. (2022) “Wujud Entar Pada Cecandran Dalam Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif Memuji ”, Jurnal Sosial Sains, 2(7), pp. 789–809. doi: 10.36418/sosains.v1i7.415.