Lestari, N. “Wujud Entar Pada Cecandran Dalam Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif Memuji”. Jurnal Sosial Sains, vol. 2, no. 7, July 2022, pp. 789-0, doi:10.36418/sosains.v1i7.415.